Specjalista
Siedlce
Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej (koordynator)
Zespół Prezydialny

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa w systemie jednozmianowym w godzinach 8.00-16.00.Oświetlenie naturalne i sztuczne. Konieczność z korzystania urządzeń biurowych : telefon, fax, komputer, drukarki, niszczarki. Część budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z inwalidztwem narządu ruchu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie, organizowanie, koordynowanie zadań wykonywanych przez pracowników Zespołu w Komendzie i podległych Komisariatach oraz nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy.
 • Prowadzenie rejestrów przepisów służbowych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach i wpływających do jednostki oraz ich aktualizacja.
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawach znalezionych dokumentów i przedmiotów.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem składnicy akt.
 • Organizowanie i protokołowanie narad i odpraw Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach.
 • Rozdzielanie korespondencji.
 • Prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli służbowych Zespołu Prezydialnego.
 • Opracowywanie i gromadzenie dokumentów sprawozdawczo -planistycznych, analiz i informacji dotyczących działalności Zespołu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji "ściśle tajne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe wskazane wyższe administracyjne
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o uzyskaniu poświadczenie bezpieczeństwa do informacji "ściśle tajne"
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Siedlcach
  08-110 Siedlce
  ul. Starowiejska 66
  pok. 112

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dane do kontaktu:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66
08-110 Siedlce
pok. 112
tel 25 643 26 62

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Nie zwracamy dokumentów.

Specjalista

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna