Specjalista
Warszawa
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw współpracy międzynarodowej
w Gabinecie Komendanta Stołecznego Policji

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, stres, zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, zagrożenie poparzeniem, zagrożenie pożarowe i wybuchowe, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów oraz spotkań roboczych i zagranicznych wyjazdów służbowych kierownictwa Komendy i jego przedstawicieli, w szczególności opracowywanie preliminarzy wydatków, programów pobytu, planów wyjazdów, harmonogramów zadań oraz wykonywanie tłumaczeń na język obcy,
 • opracowywanie materiałów oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych związanych z realizacją współpracy z partnerami zagranicznymi,
 • uczestniczenie w charakterze tłumacza w podejmowaniu przedstawicieli delegacji zagranicznych,
 • wykonywanie tłumaczeń dokumentacji obcojęzycznej adresowanej do kierownictwa Komendy Stołecznej Policji,
 • opracowywanie i sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej z realizacji przedsięwzięć międzynarodowych w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji,
 • uczestniczenie w realizacji projektów dotyczących partnerskich programów unijnych w zakresie wyznaczonym decyzjami Komendanta Stołecznego Policji,
 • wykonywanie rozmów telefonicznych w języku obcym i przekazywanie drogą elektroniczną korespondencji do przedstawicieli międzynarodowych w zakresie wymiany informacji dotyczącej organizacji przedsięwzięć,
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji teleadresowej podmiotów zagranicznych, pomocnej w obszarze nawiązywania i podtrzymywania wspólnych kontaktów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2
 • znajomość: - ustawy o Policji w zakresie dotyczącym organizacji Policji oraz aktu wykonawczego w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych,
 • umiejętności: organizacyjne, obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE, wysokie umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista.
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej,
 • wykształcenie: wyższe
 • certyfikowana znajomość innego języka urzędowego UE,
 • przeszkolenie w zakresie znajomości podstaw Protokołu Dyplomatycznego oraz savior-vivre

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia dotyczącego znajomości podstaw Protokołu Dyplomatycznego oraz savoir-vivre

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,5769 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: analiza ofert pracy, test wiedzy merytorycznej, test z zakresu wiedzy praktycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna