Specjalista
Świecko
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego

Warunki pracy

- wyjazdy służbowe;
- bariery architektoniczne, brak windy;
- narzędzia pracy - komputer, telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tłumaczenie pisemne dokumentów służbowych będących we właściwości Centrum Współpracy/Wydziału Granicznego, w celu umożliwienia komunikacji między stronami
 • tłumaczenie ustne podczas spotkań polsko-niemieckich pozostających we właściwości Centrum Współpracy/Wydziału Granicznego, w celu umożliwienia komunikacji między stronami;
 • udział w przygotowaniu spotkań leżących we właściwości Centrum Współpracy w celu sprawnej realizacji zadań Centrum;
 • przepisywanie lub przygotowywanie pism na potrzeby centrum współpracy w celu umożliwienia sprawnego obiegu korespondencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe na kierunku germanistyka lub lingwistyka stosowana, lub studia w kraju niemieckojęzycznym, lub studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń;
<br>bardzo dobra znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego;
<br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów z wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia zawartych na podstawie umowy o pracę
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Jawna
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.


- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1909,63 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Specjalista

Świecko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna