Specjalista
Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw funkcjonowania sieci teleinformatycznych strukturalnych, lokalnych oraz rozległych
w Wydziale Łączności i Informatyki, Zespole Wsparcia Technicznego

Warunki pracy

Praca wykonywana przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, stałe stanowisko pracy usytuowane jest w budynku na IV piętrze. W pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Realizacja zadań wymaga reprezentowania urzędu poprzez utrzymywanie ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi, oraz częstych kontaktów z instytucjami i firmami zewnętrznymi. Występuje możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru konserwacyjno - technicznego sieci teleinformatycznej garnizonu kujawsko -pomorskiego
 • opracowywanie założeń do projektów instalacji sieci strukturalnej
 • opracowywanie dokumentacji dot. realizacji zamówień publicznych na usługi sieciowe
 • inicjowanie i prowadzenie działań modernizacyjnych
 • uczestniczenie w konferencjach, prezentacjach poświęconych zagadnieniom technicznym związanym z nowościami w dziedzinie teleinformatyki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze teleinformatycznym – administracja sieci teleinformatycznych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • wiedza z zakresu topologii sieci
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy, pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • asertywność i umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 3160 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna