Specjalista
Łódź
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadrowych i administracyjnych
Wydział Administracji

Warunki pracy

• Praca w administracyjno – biurowa w siedzibie inspektoratu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników jednostki,
 • Prowadzenie spraw administracyjnych,
 • Dokonywanie zakupów w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych,
 • Prowadzenie kasy jednostki,
 • Przestrzeganie postanowień i stosowanie w odpowiednim zakresie przepisów m.in. ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy,
 • Wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej, systemu jakości wg ISO 9001:2015,
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie prac kancelaryjnych i archiwalnych wydziałów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe w zakresie: prawo i administracja, zarządzanie i marketing, administracja publiczna lub wyższe bez wymaganego profilu i ukończone studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe - co najmniej 1 rok praca/staż w obszarze,
 • Doświadczenie zawodowe - co najmniej 1 rok praca/staż w obszarze,
 • Znajomość przepisów w zakresie kodeksu pracy, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o służbie cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
 • Wyrażenie zgody ma przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak Ukończone kursy i uprawnienia w zakresie: p.poż. bhp
<br>
 • Ukończone kursy i uprawnienia w zakresie: p.poż, bhp

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
 • Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu \naboru. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nadzoru pod nr tel. 42/636-62-40 wew. 21.

Specjalista

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna