Specjalista
Warszawa
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw rozwoju i strategii poboru opłat
w Wydziale Rozwoju i Strategii, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat,

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała- powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18 stopni Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań związanych z optymalizacją i rozwojem strategicznych założeń dla realizacji usług poboru opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd w ramach KSPO, w tym definiowanie i opracowywanie nowych założeń m.in. dla modyfikacji, rozbudowy i budowy KSPO;
 • Realizacja działań związanych z koordynacją wdrażania nowych rozwiązań w ramach KSPO w zakresie poboru opłat od pojazdów ciężkich i lekkich;
 • Realizacja działań związanych z kierunkami strategicznymi określanymi przez ministra właściwego ds. transportu w celu realizacji ustawowych zadań GITD, w tym współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych w kierunku interoperacyjności krajowej;
 • Branie udziału w pracach nad zmianami legislacyjnymi związanymi z tematyką poboru opłat drogowych na poziomie krajowym (w tym udział w opracowywaniu zmian prawnych w celu realizacji polityki państwa), oraz w pracach nad zmianami legislacyjnymi na poziomie europejskim (opiniowanie propozycji zmian zapisów dyrektyw w zakresie opłat drogowych);
 • Udział w pracach zespołów krajowych i zagranicznych zajmujących się tematyką rozwoju systemów poboru opłat drogowych oraz analizą i gromadzeniem informacji na temat systemów poboru opłat na świecie;
 • Pozyskiwanie, systematyzowanie oraz analizowanie danych związanych z funkcjonowaniem KSPO i innych systemów poboru opłat drogowych, krajowych i zagranicznych, w tym dotyczących sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu: zasad działania systemów opłat drogowych w Polsce i innych krajach europejskich, krajowych i unijnych regulacji prawnych w zakresie opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, m.in.: ustawy o autostradach płatnych oraz o KFD, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Kompetencje: organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty, myślenie analityczne, komunikatywność, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1);

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/praca/dokumenty-do-pobrania/. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres Aplikuj
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.)

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu o świadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjne.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

GITD zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę;
• regularnie wypłacane wynagrodzenie;
• dodatek stażowy;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne;
• nagrody – w zależności od wyników pracy;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
• pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku;
• korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
• kartę MultiSport.

Specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna