Specjalista
Włocławek
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw prowadzenia ewidencji wojskowej naboru do służby kandydackiej i służby okresowej oraz Legii Akademickiej
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa
udział w kursach i szkoleniach
współpraca z jednostkami zewnętrznymi
praca w przeważającej części siedząca
obsługa komputera
oświetlenie naturalne i sztuczne
budynek czterokondygnacyjny z windą
stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze
budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do pracy osób niepełnosprawnych, tzn. brak podjazdów przy schodach pozwalających na swobodne poruszanie się osób poruszających na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działań w zakresie naboru ochotników do Legii Akademickiej;
 • bierze udział w czynnościach przygotowawczych i organizacyjnych w zakresie kwalifikacji wojskowej;
 • realizacja zadań w zakresie promocji i rekrutacji różnych form służby wojskowej;
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz innych aktów administracyjnych Wojskowego Komendanta Uzupełnień w sprawach należących do zadań specjalisty wydziału rekrutacji;
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji wojskowej a w szczególności odnotowywanie faktów, wynikających z czynności realizowanych w wydziale rekrutacji;
 • utrzymywanie współpracy z przedstawicielami jednostek wojskowych w zakresie naboru do czynnej służby wojskowej oraz w zakresie jej odbywania;
 • sporządzanie analiz, sprawozdań i meldunków oraz zestawień statystycznych z zakresu spraw należących do zakresu działań specjalisty wydziału rekrutacji;
 • prowadzenie działań w zakresie naboru ochotników do służby kandydackiej i okresowej służby wojskowej;
 • prowadzenie ewidencji rodziców, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową oraz utrzymywanie współpracy w tym zakresie z pracownikami odpowiedzialnymi za sprawy wojskowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracja
 • znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomośc: struktury organizacyjnej TOAW
 • umiejętności: komunikatywność, radzenia sobie ze stresem, biegłej obsługi komputera, stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na wszczęcie postępowania sprawdzającego;
 • umiejętność obsługi systemu informatycznego SPIRALA ZINT, SEW on - line oraz SI ARCUS;
 • asertywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. Wymagane oświadczenia nie mają ustalonego wzoru, ale są samodzielnie redagowane przez osobę składającą aplikację. Po dokonaniu analizy ofert pod względem formalnym i merytorycznym komisja rekrutacyjna zaprosi nie więcej niż 5 osób do udziału w teście wiedzy, sprawdzeniu umiejętności pracy na komputerze i udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Po zakończeniui procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem aplikacji wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od dnia wyboru kandydata. Do tego czasu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 261441052.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Włocławek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna