Specjalista
Przemyśl
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Sekcja Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane z pracą w terenie (sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych na terenie całego BiOSG).
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera (również powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym). Brak podległych pracowników.
CZAS PRACY: zgodnie z ustawą o służbie cywilnej (praca w systemie jednozmianowym),
MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: praca w terenie, zagrożenie korupcją (udział w komisjach przetargowych, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia sprawia, że stanowisko zagrożone jest korupcją), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (dokonywanie uzgodnień z urzędami w zakresie formalno-prawnym dla potrzeb realizowanych inwestycji).
NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ w zakresie pełnienia funkcji technicznych w budownictwie dokonując przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich; w zakresie pełnienia funkcji technicznych w charakterze inspektora nadzoru.
HORYZONT CZASOWY PLANOWANIA: powyżej 1 roku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Sporządza opis przedmiotu zamówienia w celu przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, wykonawcy robot budowlanych lub remontowych.
 • Dokonuje przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich oraz gwarancyjnych w celu sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
 • Sporządza wnioski w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i innych dokumentów formalno-prawnych (Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Raport oddziaływania na środowisko).
 • Dokonuje sprawdzenia dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostki projektowe w celu stwierdzenia kompletności i zgodności pod względem formalno-prawnym dokumentacji projektowej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 • Uczestniczy w przygotowaniu rozliczenia środków trwałych w celu prawidłowego zakończenia inwestycji.
 • Uczestniczy w odbiorach w celu prawidłowego zakończenia robot budowlanych.
 • CEL ISTNIENIA STANOWISKA: Specjalista uczestniczy w procesie inwestycyjnym podczas realizacji robot budowlanych oraz bierze udział w procesie przygotowania i rozliczania inwestycji.
 • ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Przepisy ustawy Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa Prawo energetyczne - częste zmiany ww. przepisów i ich niejednoznaczność wymagają od pracownika umiejętności interpretacji oraz częstego uzupełniania posiadanej wiedzy. Na stanowisku występują sytuacje bezprecedensowe, wymagające gruntownej analizy przepisów i wyboru jednej z wielu dostępnych procedur. Decyzja o wyborze tej a nie innej procedury nie ma charakteru uznaniowego, lecz wynika z obowiązujących przepisów. Często występują sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej. Przykłady: sprawowanie funkcji technicznych w budownictwie oraz udział w komisjach odbiorowych; odbiór i sprawdzenie pod względem kompletności i formalno-prawnym koncepcji architektonicznej, dokumentacji projektowej w celu uzyskania dokumentacji zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zgodnej z obowiązującymi przepisami; opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ w celu wyłonienia wykonawcy robot budowlanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe (Szkoła wyższa techniczna na kierunku elektrotechnika i uprawnienia specjalistyczne branży elektrycznej),
 • Posiadanie uprawnień budowlanych branży elektrycznej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • Posiadanie uprawnień energetycznych w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 • Umiejętność sporządzania kosztorysów oraz czytania dokumentacji,
 • Znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych,
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania oraz asertywność jako czynniki niezbędne przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych branży elektrycznej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień specjalistycznych branży elektrycznej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Pracownikom oferujemy, m.in.:
-wynagrodzenie zasadnicze ok. 3 784,04 zł brutto plus dodatek za wysługę lat (zgodnie z indywidualnym stażem pracy: od 5 do 20%),
-"trzynaste" wynagrodzenie,
-nagrody jubileuszowe,
-możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami.
2. Oferty niekompletne lub otrzymane, lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 13.12.2019 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie:
a) wykształcenia to m.in. dyplomu ukończenia szkoły wyższej technicznej na kierunku elektrotechnika;
b) posiadania uprawnień budowlanych branży elektrycznej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to decyzja wydana przez właściwy organ o nadaniu uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacyjnym w specjalności elektrycznej lub telekomunikacyjnej bez ograniczeń,
c) uprawnień energetycznych w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń to świadectwo kwalifikacyjne G1/D.
d) doświadczenia zawodowego to np. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów, które potwierdzą min. 2 letni staż pracy w obszarze budownictwa - RODZAJ i DŁUGOŚĆ.
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
9.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte ogłoszeniu. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PROSZĘ O DOŁĄCZENIE DO APLIKACJI KOPII DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ wraz z WYRAŹNĄ ZGODĄ NA PRZETWARZANIE INFORMACJI W NICH ZAWARTYCH (szczególnie, jeżeli podane dane będą obejmowały kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO.
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydata DATĄ i WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. W liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (dokładna nazwa, ewentualnie nr ogłoszenia), o które kandydat się ubiega. DO DOKUMENTÓW SPORZĄDZONYCH W JĘZYKU OBCYM, NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIE TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW Z JĘZYKA OBCEGO NA POLSKI PRZEZ UPRAWNIONEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077.

Specjalista

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna