Specjalista
Kętrzyn
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw koordynator
w Referacie Planowania i Rozliczeń Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja ruchową (schody, brak wind), Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych obecnie na parterze budynku. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Kilka razy w miesiącu występują kontakty telefoniczne lub osobiste z potencjalnymi usługobiorcami w celu ustalania zakresu usług, jak też w celu prawidłowego przygotowania dokumentów do rozliczenia zadania (przygotowanie dokumentów księgowych, oświadczeń podwykonawców, polis ubezpieczeniowych, dokumentów potwierdzających ważność gwarancji należytego wykonania umowy) np. w sposób narzucony przez darczyńców danego funduszu (w przypadku zadań realizowanych ze środków pozabudżetowych). Ponadto pracownik ma osobisty kontakt z wykonawcami robót budowlanych podczas końcowych odbiorów robót, odbiorów wad, odbiorów gwarancyjnych.
Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak: zagrożenie korupcją podczas realizacji procedury przetargowej bądź rozpoznawania rynku w przypadku zamówień poniżej progu ustawowego, stres i presja czasu - ilość oraz złożoność wykonywanych jednocześnie zadań, zmieniające się przepisy w kontekście konieczności zastosowania ich bez ugruntowanej praktyki, bieżących procedur wyjaśnień lub wyroków sądów, konieczność wydatkowania środków finansowych w określonym czasie oraz duża odpowiedzialność np. przy wysokiej wartości realizowanych przedsięwzięć budowlanych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie pracą funkcjonariuszy i pracowników referatu Planowania i Rozliczeń Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia poprzez podejmowanie decyzji o sposobie realizacji danego przedsięwzięcia, rozdziale zadań, kontrolę prawidłowości wykonania, monitorowania stopnia ich wykonania, współpracę z przełożonymi oraz pozostałymi osobami zatrudnionymi w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości celem utrzymania wysokiej wydajności i skuteczności działań Referatu,
 • planowanie zadań finansowanych ze środków budżetowych oraz pozabudżetowych (w tym środków Unii Europejskiej) poprzez koordynację i współuczestnictwo w sporządzaniu wieloletnich planów inwestycyjnych w postaci programów inwestycji oraz założeń inwestycyjnych lub remontowych do wieloletnich koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej oraz nadzorowanie sporządzania rocznego planu potrzeb remontowo-konserwacyjnych, planu zamówień publicznych, planu remontów oraz planu rzeczowo-finansowego celem zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych,
 • nadzorowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć ze środków budżetowych oraz pozabudżetowych (w tym środków Unii Europejskiej), celem zgodnego z obowiązującymi przepisami wydatkowania środków finansowych oraz realizacji zadań w terminach umownych,
 • sporządzanie wniosków wraz z załącznikami o udzielenie zamówień publicznych poniżej i powyżej progu przewidzianego w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności sporządzanie opisów kryteriów oceny ofert, projektu umowy, opisu sposobu obliczenia ceny, opisu warunków udziału w postępowaniu oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowych celem prawidłowego wyłonienia wykonawcy,
 • nadzorowanie sporządzania okresowych i doraźnych sprawozdań oraz meldunków z realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych realizowanych przez sekcję w celu poinformowania przełożonych lub jednostek nadzorujących o stanie zaawansowania robót budowlanych,
 • gromadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji celem przekazania jej do Archiwum Zakładowego W-MOSG.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 8 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w obszarze planowania lub rozliczania zakupów
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy oraz przepisów dot. finansów publicznych,
 • znajomość przepisów finansowania inwestycji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • oświadczenie o zapoznaniu z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 3168,00 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu – w kopercie). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna
z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30.

Specjalista

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna