Specjalista
Przemyśl
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw analizy, metodologii i autor badania
w Ośrodku Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej – Dział Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w siedzibie Oddziału w Przemyślu
• Praca przy komputerze
• Wykonywanie zadań pod presją czasu
• Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału w Przemyślu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
• Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind
• Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca przy koordynowaniu działań w zakresie przygotowania badań statystycznych w gospodarstwach domowych w zakresie podróży, a także z jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz urzędami statystycznymi
 • Uczestnictwo w pracach w obszarze badań transgranicznych oraz analiz ekonometrycznych z wykorzystaniem matematycznych metod estymacji
 • Opracowywanie założeń w systemach informatycznych do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i opracowywania danych wynikowych z badań statystycznych w zakresie podróży
 • Przygotowywanie raportu jakości dla EUROSTAT-u
 • Naliczanie tablic kontrolnych i wynikowych z badania
 • Analiza i ocena wyników uzyskanych z badań z zakresu podróży

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe matematyczne, ekonomiczne lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Dobra organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Kreatywność
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie analizy danych oraz prowadzenia badań statystycznych
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Terminowość

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Rzeszowie
  ul. Jana III Sobieskiego 10
  35 – 959 Rzeszów
  z dopiskiem „Oferta pracy nr 10/2020 SC”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa,
- stałe wynagrodzenie,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) w oparciu o obowiązujące przepisy,
- możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście (w sekretariacie Urzędu) oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3599kkchr7/SkrytkaESP ) albo poczty elektronicznej na adres Aplikuj . Dokumenty składane przez ePUAP muszą być opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP). W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane w ogłoszeniu dokumenty powinny być przesłane w formie skanów, a następnie oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, np. list motywacyjny, curriculum vitae, oświadczenia oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w tym: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte kursy i szkolenia, winny być dostarczone do Komisji nie później niż w dniu osobistej prezentacji.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone lub nadane po terminie (w przypadku dokumentów przesłanych drogą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.
Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania selekcyjnego.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305
Specjalista
Przemyśl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna