Specjalista
Wieluń
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Zespołu Informatyki i Łączności

Warunki pracy

- praca w pomieszczeniu
- praca jednozmianowa
- praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • komputerowe przetwarzanie informacji w informatycznych systemach policyjnych i pozapolicyjnych
 • prowadzenie przeglądów i nadzorowanie funkcjonowania central teleinformatycznych i urządzeń teletransmisyjncyh
 • dbałość o jakościowy i ilościowy stan sprzętu, prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów informatycznych, dokumentacji technicznej i urządzeń będących w eksploatacji
 • obsługa policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych
 • zapewnienie sprawności technicznej systemów teleinformatycznych
 • konfiguracja, instalacja oprogramowania sprzętu komputerowego
 • przenoszenie, przetwarzanie danych z dokumentów źródłowych do systemów informatycznych
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność prac instalatorsko-montażowych o prostych rozwiązaniach technicznych
 • dobra znajomość zagadnień dot. sieci LAN
 • dobra znajomość administrowania systemami Windows,Unix
 • znajomość systemów CMS
 • niekaralność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • posiadanie prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
  98-300 Wieluń
  ul. Warszawska 22a

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- proponowane wynagrodzenie : ok 2.500,- zł
- oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane
- warunkiem zatrudnienia będzie uzyskanie przez wybranego kandydata poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą "ściśle tajne"
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
- kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani
- oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w KPP w Wieluniu lub przesłać listownie
- wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i czytelny podpis!!!
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (43)843-72-16

Specjalista

Wieluń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna