Specjalista
Wodzisław Śląski
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw gospodarki transportowej i finansowej
w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała- siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.
Budynek komendy trzykondygnacyjny. Przed wejściem do budynku podnośnik ( urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych ruchowo), brak wind. Węzeł sanitarny przystosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku .

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi gospodarkę transportową w zakresie terminowości i wykonywania przeglądów i obsługi technicznej, zgłasza usterki i ustala terminy napraw i obsługi w resortowych stacjach obsługowo - naprawczych, nadzoruje czynności obsługowo - naprawcze wykonywane w przygarażowych stanowiskach naprawczych, określa zapotrzebowanie i zamawia oraz pobiera z magazynu materiały transportowe i części samochodowe potrzebne do realizacji napraw w jednostce celem zastosowania prawidłowej eksploatacji sprzętu transportowego,
 • przygotowuje, kompletuje dokumentację na każdym etapie szkody, współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi w celu przekazania dokumentacji do wydziału logistycznego i usunięcia zaistniałej szkody,
 • sporządza sprawozdania z rozliczenia gospodarki mpis (materiały pędne i smary) oraz miesięczne sprawozdania z pracy pojazdów w oparciu o prawidłowo wypełnione książki kontroli pracy sprzętu transportowego w celu przesłania danych do Wydziału Transportu KWP,
 • prowadzi postępowania o zamówienie publiczne w ramach realizacji zadań związanych z wulkanizacją samochodową, myjnią samochodową, legalizacje gaśnic i przegląd p.poż., dezynfekcję i deratyzację określonych w Instrukcji obiegu dokumentów, dokonuje zamówienia i zlecenia ich wykonania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki. Dokonuje rozpoznania rynku w tym zakresie oraz w zakresie parkowania i holowania pojazdów służbowych,
 • opracowuje umowy i porozumienia zawierane przez Komendanta Powiatowego Policji z podmiotami zewnętrznymiw ramach Funduszu Wsparcia Policji w celu prawidłowego działania jednostki i realizacji założonych celów. Monitoruje realizacje umów w celu egzekwowania zawartych postanowień,
 • realizuje proces powierzania mienia policjantom/pracownikom Policji w jednostce w zakresie gospodarki transportowej poprzez aktualizację użytkowników końcowych mienia oraz okresowo ustala stan rzeczywisty w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania mieniem jednostki. Sporzadza protokoły zdawczo - odbiorcze z przekazania sprzętu transportowego. Prowadzi ewidencję składników majątkowych w celu porównania stanów z ewidencją prowadzoną w Wydziale Transportu KWP,
 • prowadzi dokumentację w zakresie badań specjalistycznych dla policjantów w celu uzyskania zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • prowadzi gospodarkę kasową jednostki, wpłat i wypłat gotówkowych w celu zapewnienia własciwego i terminowego rozliczania środków pieniężnych w kasie. Oblica i sprawdza wnioski policjantów o dopłatę do wypoczynku, zryczałtowany przejazd 1000 km, zwrot kosztów dojazdu do służby, delegacje służbowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • komunikatywność,
 • planowanie i organizowanie pracy własnej,
 • rzetelność, samodzielność, terminowość,
 • umiejętność współpracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość ustaw: ustawa budżetowa, ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 20.01.2004 r. - prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 6.04.1990 r. o Policji,
 • znajomość rozporządzenia MSWiA z dnia 4.03.2002 r. w spr. rodzaju świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin,
 • znajomość rozporządzenia MSWiA z dnia 27.05.2002 r. w spr. korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz ...
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie w zakresie transportu, rachunkowości i finansów
 • znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniajacego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty należy składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie "Specjalista". Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko specjalisty jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem umieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Przewidywane zatrudnienie w ramach zastępstwa: październik 2022 r.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2491,45 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat ( od 5% - 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 324537318

Specjalista

Wodzisław Śląski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna