Specjalista
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administracji nieruchomościami, planowania i rozliczeń finansowych
w Wydziale Inwestycji i Remontów (umowa w ramach zastępstwa)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych tj. komputer, drukarka, skaner, fax
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie oraz prowadzenie nadzoru nad umowami cywilno- prawnymi (najmu, użyczenia, dzierżawy) z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • Pozyskiwanie odpowiednich baz lokalowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji poprzez nabywanie nieruchomości oraz zbywanie nieruchomości zbędnych
 • Dokonywanie regulacji stanów prawnych posiadanych nieruchomości
 • Przygotowywanie wniosków w sprawie nabywania i zbywania tytułu prawnego trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa do Komendy Głównej Policji, Wojewody, Starosty, Prezydenta
 • Prowadzenie rejestru umów i aktualizowanie danych w systemie ewidencji nieruchomości
 • Prowadzenie teczki obiektów KWP i podległych jednostek organizacyjnych Policji
 • Zagospodarowywanie nieruchomościami czasowo niewykorzystanymi dla potrzeb służbowych, udostępnianie nieruchomości podmiotom zewnętrznym (najem, dzierżawa) po uzyskaniu określonej w przepisach zgody Komendy Głównej Policji oraz organu nadzorującego
 • Przygotowywanie oferty na najem nieruchomościami czasowo zbędnymi dla potrzeb Policji oraz sprawdzanie pod kątem merytorycznym i ekonomicznym złożone oferty przetargowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, kpa, kc
 • Umiejętności: samodzielność, umiejętność pracy w zespole, negocjacji, komunikatywność, odporność na stres
 • Znajomość obsługi programu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie z zarządzania nieruchomościami
 • Znajomość zagadnień z zakresu: ekonomii, finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)
 • Kserokopia dokumentu potwierdzająca przeszkolenie z Zarządzania nieruchomościami

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska
w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod
uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do
składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18

Specjalista

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna