Specjalista
Słupsk
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administracji systemów IT-informatyk
Wydział Administracji

Warunki pracy

Praca w pozycji siedzącej przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin.
Budynek wyposażony w windy i podjazdy.
Częste wyjazdy służbowe związane z organizacją i zapewnieniem ciągłości pracy sieci komputerowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych
 • dysponowanie zasobami sieci komputerowej i administracja sieci
 • zabezpieczenie danych przez prowadzenie stałej archiwizacji danych
 • określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji-prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Inspektoratu
 • zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób
 • udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji
 • nadzór nad procesem rejestracji zbiorów danych osobowych
 • nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych
 • monitorowanie systemu zabezpieczeń danych osobowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Wykształcenie wyższe o kierunku informatyki, automatyki, elektroniki.
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • dyspozycyjność - częste wyjazdy służbowe po całym wybrzeżu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
  ul. Jana Pawła II 1, pokój 735

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracodawca przewiduje możliwość składania aplikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Aplikuj
Specjalista
Słupsk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna