Specjalista
Olsztyn
Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obronnych
stanowisko samodzielne

Warunki pracy

Wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 • Opracowywanie i uaktualnianie planów zadań obronnych jednostki na wypadek stanu zagrożenia i wojny.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie zabezpieczenia tajemnicy państwa w jednostce.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Opracowywanie planów oraz organizacja szkoleń z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 • Organizowanie wojewódzkich i regionalnych zawodów o charakterze sportowo-obronnym oraz konkursów z zakresu obronności i bezpieczeństwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności kraju.
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość przepisów o stanie wyjątkowym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP;
 • znajomość przepisów ustawy o stanie wyjątkowym;
 • znajomość przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji w czasie wojny;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”nabór na stanowisko specjalisty ds. obronnych".
- Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data dostarczenia lub wpływu do kuratorium) nie będą rozpatrywane.
- Oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/ki i aktualną datą sporządzenia.
- Kandydaci/ki spełniający wymogi formalne, którzy – po analizie aplikacji – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
- Dokumenty złożone przez kandydatów/ki, po ogłoszeniu wyników naboru, będą do odbioru w Wydziale Administracyjno-Prawnym Kuratorium Oświaty w Olsztynie przez okres 3 miesięcy, następnie zostaną zniszczone.

Specjalista

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna