Specjalista
Wrocław
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw analityczno-rozwojowych
w Wydziale Terenowym Analityczno-Rozwojowym, Departament Analiz (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie analiz i prac badawczo-rozwojowych w oparciu o własne i zewnętrzne źródła danych na potrzeby identyfikowania obszarów ryzyka, segmentacji podatników i typowania podmiotów do kontroli z wykorzystaniem zaawansowanych metod (m.in. modelowanie statystyczno-ekonometryczne).
 • Budowanie i rozwój Systemu Kompleksowej Oceny Ryzyka Podatkowego (SKORP) oraz stałe monitorowanie skuteczności zastosowanych metodologii.
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem zaawansowanych metod ekonometrycznych oraz nowoczesnych metod przetwarzania dużych heterogenicznych zbiorów danych w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z naruszeniem przepisów prawa podatkowego.
 • Współpracowanie z jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wykonywanych zadań, w tym w zakresie oceny skuteczności działania systemu oceny ryzyka podatkowego oraz w procesach oceny realizowanych projektów.
 • Współpraca badawczo-rozwojowa oraz wdrożeniowa ze środowiskiem naukowym, udział w programach naukowych.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników KAS w zakresie działalności wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie matematyki lub informatyki lub ekonomii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze sporządzania analiz statystycznych
 • Znajomość prawa podatkowego oraz przepisów regulujących funkcjonowanie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego
 • Znajomość funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość narzędzi IT niezbędnych do realizacji działań badawczo-rozwojowych
 • Znajomość języków programowania (np. SQL, R)
 • Znajomość metod statystyczno-ekonometrycznych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość tworzenia i funkcjonowania baz danych oraz projektowania aplikacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2019/071/DPAT

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

CV I LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694-3987.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna