Specjalista
Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
o praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
o praca w siedzibie urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
o podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
o występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
o w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w realizacji badań statystycznych z zakresu ochrony środowiska
 • współuczestnictwo w analizie i kontroli wyników badań statystycznych dotyczących ochrony środowiska
 • udział w opracowywaniu zbiorczych informacji na potrzeby publikacji statystycznych oraz baz danych
 • udział w pozyskiwaniu dla potrzeb statystyki publicznej informacji dotyczących problematyki ochrony środowiska ze źródeł administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy zespołowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość metod statystycznych oraz doświadczenie w zakresie ich wykorzystywania w praktyce
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację i umiejętność pisania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie certyfikatów/dokumentów potwierdzających udział w szkoleniach z zakresu metod statystycznych
 • kopie certyfikatów/dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
• powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania,
• oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
• do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
• ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM i BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Specjalista

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna