Specjalista
Warszawa
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Funduszy Rozwojowych
Wydział Funduszy Rozwojowych, Biuro Finansowe

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca pod presją czasu. Częsty kontakt telefoniczny, e-mailowy lub bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie projektów UE, informacji w zakresie planowanych wydatków na projekty UE na podstawie danych uzyskanych z komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu, niezbędnych do przygotowania materiałów do projektu budżetu, aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie wydatków na projekty UE, opracowywanie projektu budżetu w zakresie wydatków na projekty UE w ramach przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, opracowywanie wniosków o dokonanie zmiany w planie finansowym na projekty UE, przygotowywanie wniosków o zapewnienie finansowania dla projektów UE oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów UE.
 • Prowadzenie działań polegających na zapewnieniu montażu finansowego dla projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Działania dotyczą m.in. pozyskiwania środków z budżetu państwa, budżetu środków europejskich, rezerwy celowej zapewnienia efektywnej i terminowej realizacji projektów UE.
 • Weryfikowanie zgodności wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów z zasadami kwalifikowalności Programów UE oraz identyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości powstałe przy wykorzystaniu środków UE i budżetu państwa oraz podejmowanie działań mających na celu ich prawidłowe rozliczenie.
 • Współpracowanie z jednostkami przeprowadzającymi kontrole m.in. w zakresie trwałości projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.
 • Prowadzenie działań związanych z bieżącą sprawozdawczością z realizacji projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 na etapie przygotowania projektu, jego realizacji, rozliczenia końcowego, a także raportów z osiągniętych efektów w całym okresie trwałości projektów.
 • Wykonywanie działań związanych z obsługą projektów z perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. uczestniczenie w pracach komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanych projektów, monitorowanie wykonania zawartych umów oraz branie udziału w rozliczaniu płatności.
 • Prowadzenie działań związanych z zachowaniem trwałości projektu POIiŚ 2007-2013 pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” w okresie 5 lat od jego zakończenia (w zakresie kompetencji biura).
 • Prowadzenie działań dotyczących archiwizowania i przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją projektów wytworzonych w ramach pracy wydziału, przez wymagany procedurami okres czasu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy w organach administracji publicznej
 • Znajomość przepisów: Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi) oraz dotyczących gospodarowania środkami budżetu państwa;
 • Dobra znajomość zasad współfinansowania projektów ze środków UE w ramach POIiŚ oraz POPC;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odporność na stres, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów, orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE
 • wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie finansów lub funduszy unijnych
 • Przeszkolenie z zakresu wytycznych regulujących wdrażanie POIiŚ i/lub POPC;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie Przeszkolenia z zakresu wytycznych regulujących wdrażanie POIiŚ i/lub POPC.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.58.2019.1369

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania . Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres Aplikuj
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.)

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu o świadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjne.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

GITD zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę;
• regularnie wypłacane wynagrodzenie;
• dodatek stażowy;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne;
• nagrody – w zależności od wyników pracy;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
• pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku;
• korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
• kartę MultiSport.

Specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna