Specjalista
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw diagnostyki pojazdów służbowych
w Wydziale Transportu

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- współpraca z zewnętrznymi zakładami naprawczymi
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca diagnosty samochodowego w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie przeglądów i badań technicznych pojazdów oraz ustalanie zakresu prac wynikających z zadań
 • Wydawanie ocen o stanie technicznym pojazdów
 • Uczestniczenie w komisjach orzecznictwa technicznego
 • Dokonywanie międzyoperacyjnych kontroli wykonywania obsług i napraw
 • Sprawdzanie zamontowania do sprzętu transportowego po wykonanej obsłudze lub naprawie wydanych na ten sprzęt za pomocą dokumentów rozchodowych części zamiennych, podzespołów i akcesorii
 • Sporządzanie dokumentacji napraw i obsług technicznych
 • Wpisywanie asortymentu części zamiennych niezbędnych do dokonania napraw w arkusz weryfikacji części

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie budowy, eksploatacji i napraw pojazdów (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia diagnosty samochodowego
 • Znajomość Ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Znajomość budowy, eksploatacji i napraw pojazdów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. C

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Kserokopia uprawnień diagnosty samochodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kserokopia prawa jazdy kat. C
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji- KWP z siedzibą w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 – go Listopada 37/59, 26-600 Radom
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 28394"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-29-53, /048/ 345-28-18

Specjalista

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna