Specjalista
Toruń
Archiwum Państwowe w Toruniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administracyjno-kancelaryjnych
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

Praca biurowa, stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak wind w budynku i podjazdów dla wózków inwalidzkich.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rejestracja i ekspedycja korespondencji Archiwum.
 • Obsługa systemu EZD oraz prowadzenie składu chronologicznego i teczek spraw.
 • Planowanie i realizacja zakupów materiałów biurowych i środków czystości.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych środków pracownikom.
 • Planowanie drobnych napraw eksploatacyjnych i nadzór nad ich realizacją.
 • Opieka nad majątkiem Archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość języka angielskiego (komunikatywnie)
 • znajomość KPA
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excell)
 • doświadczenie w kontaktach z wykonawcami
 • komunikatywność, uprzejmość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • znajomość zasad funkcjonowania kancelarii
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
(liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).
Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska, o które kandydat się ubiega nie będą rozpatrywane.
Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (56) 6224754

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna