Specjalista
Złotów
Komenda Powiatowa Policji w Złotowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw do spraw informatyki
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Informatyki

Warunki pracy

praca w systemie jednozmianowym
praca biurowa w pomieszczeniu przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
bariery architektoniczne: budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, praca na pierwszym piętrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań w zakresie utrzymania systemów i sieci teleinformatycznych, konfiguracji systemów komputerowych i sieci informatycznych, a także właściwego zabezpieczenia informacji przetwarzanych w tych systemach
 • konfigurowanie terminali mobilnych, stanowisk dostępowych, stanowisk internetowych i komputerów wolnostojących oraz administrowanie kontami użytkowników (dodawanie, usuwanie, konfiguracja profili użytkowników)
 • prowadzenie ewidencji upoważnień i uprawnień do systemów informatycznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki i jednostek podległych
 • prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu teleinformatycznego oraz demontaż i przygotowanie sprzętu teleinformatycznego do wybrakowania zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • obsługa systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych
 • znajomość budowy sprzętu komputerowego i teleinformatycznego
 • umiejętnosc naprawy i eksploatacji sprzetu komputerowego i sieci komputerowych
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejetność analitycznego myślenia
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejetność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca przy utrzymaniu systemów teleinformatycznych
 • wykształcenie: średnie techniczne z zakresu informatyki
 • odbyte specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzone przez ABW lub SKW
 • znajomość przepisów resortowych
 • umiejętność interpretacji przepisów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  Al. Piasta 49
  77-400 Złotów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2623,38 brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KPP w Złotowie. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 265 03 25.

Specjalista

Złotów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna