Specjalista
Lidzbark Warmiński
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Kadr i Szkolenia
Zespół Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Pokój znajduje się na pierwszym piętrze. Budynek nie posiada windy. Pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych. Praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz podłóg antypoślizgowych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner. Praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu. Praca administracyjno-biurowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku służbowego policjantów,
 • Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników cywilnych oraz spraw wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych w komendzie,
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • Realizacja zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych jednostki tj. prowadzenie etatu jednostki , sporządzanie rozkazów organizacyjnych, projektów regulaminu Komendy, meldunków miesięcznych o stanie kadr, obsługa Systemu Wspomagania Dowodzenia w obszarze zarządzania siłami i środkami oraz Systemu Wspomagania Obsługi Policji,
 • Prowadzenie spraw z zakresu mobilizacyjno-obronnego,
 • Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy,
 • Realizacja zadań w zakresie szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników komendy,
 • Sporządzanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych policjantów przekazywanych do Zakładu Emerytalno- Rentowego MSWiA.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych bądź gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • Obsługa komputera (WORD, EXCEL) oraz urządzeń biurowych
 • Znajomość przepisów prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów o ukończonych kursach

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
  ul. Warmińska 8
  11-100 Lidzbark Warmiński
  z dopiskiem "Oferta pracy - umowa na czas określony w celu zastępstwa specjalisty Zespołu Kadr i Szkolenia"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do udziału w postępowaniu zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne oraz przejdą preselekcję zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego mailowo (proszę podać adres mailowy) lub telefonicznie. Złożone dokumenty nie będą zwracane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadsyłania ofert za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby będą przechowywane w komórce kadr, a następnie przekazane do składnicy akt KPP w Lidzbarku Warmińskim.
OŚWIADCZENIA i list motywacyjny MUSZĄ BYĆ opatrzone datą i WŁASNORĘCZNYM podpisem.
Wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP KPRM oraz BIP KPP w Lidzbarku Warmińskim.
Informacje o metodach i technikach naboru:
- analiza formalna nadesłanych ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje: tel. 089/767-72-78
Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim.
Specjalista
Lidzbark Warmiński
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna