Specjalista
Chorzów
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw EWIDENCYJNO-ANALITYCZNYCH
WYDZIAŁ PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie.
Praca administracyjno-biurowa w kontakcie z interesantami, pod presją czasu, wykonywana
w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Wyjazdy służbowe. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Praca związana z koniecznością przemieszczania się po kondygnacjach, bez udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Budynek wielokondygnacyjny bez windy.
Budynek posiada podjazd i toaletę dla osób niepełnosprawnych.Brak czynników szkodliwych dla zdrowia.Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z procesem zabezpieczenia i uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych WKU oraz nakazanych jednostek wojskowych stanami osobowymi oraz planowanie i organizacja pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
 • naliczanie potrzeb mobilizacyjnych w zakresie żołnierzy rezerwy do nadania przydziałów mobilizacyjnych na występujące stanowiska etatowe WKU, sporządzanie zapotrzebowań na uzupełnienie etatowych potrzeb mobilizacyjnych oraz planowanie gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych dla potrzeb mobilizacyjnych;
 • utrzymywanie wysokiej jakości uzupełnienia żołnierzami rezerwy oraz opracowywanie analiz jakościowego i ilościowego uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych WKU stanem osobowym, wykonywanie stosownych sprawozdań w tym zakresie;
 • sporządzanie bilansu stanu zasobów rezerw osobowych wykorzystywanych na potrzeby obronne;
 • współpraca z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania ich potrzeb mobilizacyjnych oraz szkolenia żołnierzy rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych;
 • planowanie pozyskiwania rezerw osobowych poprzez ukierunkowanie przeszkalania wojskowego absolwentów, szkolenia w kolejnych specjalnościach wojskowych, przekwalifikowanie szeregowych rezerwy w kolejnych, deficytowych specjalnościach wojskowych;
 • typowanie kierowców na przydziały mobilizacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek wojskowych ze szczegolnym uwzględnieniem synchronizacji pojazdów z kierowcami;
 • prowadzenie spraw związanych z rekonwersją;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wraz z aktami wykonawczymi;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Proponowane wynagrodzenie - 3011,51 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę.
Nabór składa się z 4 etapów :
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów.
Dokumenty muszą spełniać następujące wymagania formalne:
- zostaną złożone w terminie
(liczy się data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego),
- dokumentacja jest kompletna i zawiera:
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia (oświadczenia proszę zawrzeć na jednej kartce) - uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą.
Oferty niekompletne lub z niepodpisanymi dokumentami będą odrzucone.
Kandydaci, których dokumenty spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 25.10.2019r.
i zaproszeni do kolejnych etapów naboru.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

2.Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw.
3.Sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera.
4.Rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać u referenta prawno-administracyjnego pod nr tel. : 261-124-552 , pn-pt. 10.00-14.00

Specjalista

Chorzów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna