Specjalista
Bielsk Podlaski
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw łączności i informatyki
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku, z windą tylko na parter. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym. Pracownik wykonuje czynności głównie w siedzibie urzędu. Czynności związane z poruszaniem się po urzędzie, praca w pozycji stojącej - naprawa urządzeń oraz w pozycji siedzącej - prace biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące utrzymywanie i naprawa sprzętu komputerowego
 • administrowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
 • administrowanie systemami Windows, Linux
 • instalowanie nowych oprogramowań i aktualizacji
 • montaż, demontaż i naprawa radiostacji przewoźnych, bazowych i noszonych
 • nadzór nad działaniem sieci telefonicznej
 • drobne naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych oraz nadzór nad sprawnym działaniem systemów zasilania bezprzewodowego
 • pomoc użytkownikom sieci i oprogramowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne, elektroniczne lub elektrotechniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki, elektroniki lub elektrotechniki
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość pakietów biurowych MS Office, Libra Office
 • znajomość systemów operacyjnych Linux, Windows
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych
 • znajomość podstaw budowy sieci okablowania strukturalnego
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne - uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie uprawnień do 1 KV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
  ul. Kopernika 7
  17 - 100 Bielsk Podlaski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: 1,5469 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.
Specjalista
Bielsk Podlaski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna