Specjalista
Lidzbark Warmiński
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw środków transportowych i maszyn, świadczeń osobistych i rzeczowych
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

- praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej
- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
- praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
- budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety
- podróże służbowe
- obsługa klientów urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie dokumentacji związanej z organizacją przedsięwzięć dotyczącychzabezpieczeniia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych środkami transportowymi pobieranymi z gospodarki narodowej
 • sporządzanie analiz i bilansu stanu zasobów środkow transportowych i maszyn pobieranych z gospodarki narodowej
 • prowadzenie oględzin środków transportowych i maszyn przeznaczonych na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych
 • prowadzenie ewidencji środków transportowych i maszyn przeznaczonych na potrzeby Sił Zbrojnych
 • planowanie uzupełnień potrzeb mobilizacyjnych JW w zakesie środków transportowych i maszyn oraz świadczeń na rzecz obrony
 • współdziałanie z innymi organami w zakreie uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi, maszynami i świadczeniami i świaczeniami na rzecz obrony
 • wykonywnie całokształtu czynności związanych z realizacją zapotrzebowań dotyczących przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do jednostek militaryzowanych w resorcie i spoza resortu MON

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "TAJNE"
 • przeszkolenie z zakresu informacji niejawnych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1412 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informcji niejawnych oznaczonych klauzulą Tajne

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Spółdzielców 24
  11-100 Lidzbark Warmiński

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) i oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Przewidywane wynagrodzenie brutto - ok. 2700 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 317 467.
Na ww. stanowisko może być nadany (przez wojskowego komendanta uzupełnień) pracowniczy przydział mobilizacyjny oraz wymagane jest przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tym przydziałem.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie konkursu.
Postępowanie konkursowe obejmowało będzie:
1) test ze znajomości aktów prawnych:
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z poźn. ),
- rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 199, poz. 1321 z późn. zm.)
2) sprawdzian umiejętności komputerowych
3) rozmowę kwalifikacyjną.
Nawiązanie stosunku pracy: od ok. połowy lipca 2018 r.
Dokumenty aplikacyjne można odebrać w terminie 5 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osoba wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo zniszczenia złożonych ofert.
Nasz urząd jest pracodawca równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Lidzbark Warmiński

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna