Specjalista
Olsztyn
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw monitoringu pól elektromagnetycznych i hałasu
w Departamencie Monitoringu Środowiska, w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Olsztynie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze.
-krajowe wyjazdy służbowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.
-w trakcie wyjazdów służbowych- np. wyjazdów służbowych i zagranicznych, warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca przy planowaniu i realizacji prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu hałasu oraz oceną stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian (w tym metody obliczeniowe), zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE oraz Prawa ochrony środowiska oraz prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu pól elektromagnetycznych zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego.
 • Współpraca przy opracowywaniu wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w zakresie województwa. Współpraca z CLB przy ustalaniu lokalizacji punktów pomiarowych dla PEM. Przygotowywanie zleceń dla CLB do wykonania pomiarów hałasu w zakresie PMŚ i pomiarów pól elektromagnetycznych oraz monitorowanie realizacji przez CLB wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych i pomiarów hałasu
 • Zarządzanie bazą danych Jelmag na poziomie wojewódzkim w zakresie gromadzenia, weryfikacji i analizy danych. Pełnienie roli administratora wojewódzkiego bazy danych Jelmag. Weryfikowanie i pełnienie nadzoru nad danymi wprowadzanymi do bazy przez operatorów bazy Jelmag. Wprowadzanie danych do bazy EHALAS
 • Opracowywanie lub współpraca przy opracowywaniu w zakresie województwa z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS) raportów, sprawozdań, artykułów, komunikatów, publikacji i bieżących informacji dotyczących hałasu i poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, a także działalności PMŚ w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, przekazywanie aktualnych informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Udostępnianie w zakresie województwa danych o stanie środowiska w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych dla klienta zewnętrznego w celu realizacji ustawowych zadań
 • Prowadzenie rejestrów obszarów na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów pól elektromagnetycznych, przy współpracy z Wydziałem Inspekcji WIOŚ
 • Gromadzenie informacji o instalacjach emitujących pem w oparciu o dane przekazywane zgodnie z art. 122a ustawy Poś i udostępnianie gromadzonych wyniki pomiarów, o których mowa w art. 122a ustawy Poś Wydziałowi Inspekcji WIOŚ, w celu zapewnienia aktualnych danych o źródłach pól elektromagnetycznych
 • W zależności od potrzeb bierze udział w pomiarach realizowanych przez CLB w wybranych monitoringowych punktach pomiarowych
 • Pozyskiwanie danych i informacji o pomiarach, źródłach hałasu i innych dotyczących hałasu w środowisku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku: fizyka, akustyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geoinformatyka, planowanie przestrzenne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem lub w obszarze badań stanu akustycznego środowiska lub w obszarze gis
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie A2
 • znajomość oprogramowania GIS
 • znajomość oprogramowania do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Specjalista

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna