Specjalista
Ciechanów
Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Przestępczości małoletnich i nieletnich
Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji

Warunki pracy

praca o charakterze biurowym
oświetlenie naturalne i sztuczne
praca przy monitorze ekranowym poniżej dobowego czasu pracy
wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spotkań profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i pedagogami
 • prowadzenie rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych z nieletnimi
 • podejmowanie działań interwencyjnych polegających na powiadamianiu rodziców i Sądu Rodzinnego w zakresie czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją
 • współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką małoletnich i nieletnich oraz samorządami lokalnymi
 • archiwizowanie i brakowanie wytworzonej dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • komunikatywność, umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • kreatywność, samodzielność
 • umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe pedagogika i resocjalizacja
 • znajomość zasad pracy z nieletnimi dokonującymi czyny karalne
 • umiejętność obsługi programów informatycznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI w CIECHANOWIE
  Zespół Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 1”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 23 673 16 12

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Specjalista

Ciechanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna