Specjalista
Szczecin
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw wsparcia lokalnego
w Wydziale Informatyki w Departamencie Organizacyjno-Finansowym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspieranie pracowników merytorycznych GIOŚ w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego; i systemów GIOŚ w przypadkach, w których nie jest możliwa lub jest utrudniona pomoc zamiejscowa;
 • Prowadzenie napraw i konserwacji (samodzielnie lub współpraca z Dostawcami) wykorzystywanego w wyznaczonych lokalizacjach terenowych GIOŚ sprzętu komputerowego.
 • Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem lokalnej sieci komputerowej w zakresie wyznaczonych lokalizacji terenowych GIOŚ;
 • Realizowanie prac modernizacyjnych środowiska teleinformatycznego w wyznaczonych lokalizacjach GIOŚ, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być wykonywane zdalnie.
 • Konfigurowanie i instalowanie nowego sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania stacji roboczych w celu eliminowania luk bezpieczeństwa;
 • Zbieranie uwag i opinii dotyczących działania sprzętu komputerowego i oprogramowania stacji roboczych w GIOŚ w celu zapewnienia sprawnej obsługi serwisowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: administrowania systemami informatycznymi wspierającymi pracę użytkowników lub wsparcia informatycznego pracowników;
 • Biegła znajomość sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego Microsoft Windows 10, pakietu biurowego Microsoft Office, umiejętność konfigurowania urządzeń i usług w sieci LAN;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w obszarze informatyki
 • Umiejętność administrowania domeną Active Directory;
 • Umiejętność konfigurowania urządzeń i usług w sieci WAN;
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Specjalista

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna