Specjalista
Kraków
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw asystent regionalny projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych"
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa związana z wyjazdami terenowymi - krajowymi (rzadko).
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach.
Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na X piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań zleconych przez koordynatora regionalnego w zakresie zadań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w celu bieżącego wsparcia koordynatora regionalnego w wykonaniu zadań ujętych w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami o dofinansowanie.
 • Udział w przygotowaniu dokumentów merytorycznych na potrzeby postępowań przetargowych ogłaszanych w celu wyłonienia wykonawców inwentaryzacji przyrodniczych, w tym: ustalanie zakresu inwentaryzacji terenowych, opracowanie metodyk prac terenowych, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalanie zapisów umów, kryteriów oceny ofert oraz wymogów dla wykonawców.
 • Udział w analizie wyników inwentaryzacji w zakresie merytorycznym i w odbiorze prac.
 • Udział w spotkaniach i warsztatach dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o obszarach Natura 2000, wyjazdach i wizjach terenowych.
 • Współpraca z koordynatorem regionalnym w zakresie ewentualnych kontroli i prowadzonych uzgodnień z Wykonawcami.
 • Współpraca z koordynatorem regionalnym i innymi osobami wykonującymi zadania w Projekcie oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi RDOŚ w Krakowie w przygotowaniu dokumentacji prowadzonej w ramach Projektu w celu zapewnienia terminowej i skutecznej realizacji Projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie nauk biologicznych, nauk rolniczych lub nauk leśnych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego lub 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie przyrody.
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych oraz zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ustanawiających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,
 • wiedza z zakresu ochrony przyrody, ochrony siedlisk i gatunków, chronionych w ramach sieci Natura 2000,
 • znajomość metodyk monitoringu przyrodniczego wykonywanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz QGIS,
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • zorientowanie na osiąganie celów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • rzetelność i terminowość,
 • skuteczna komunikacja,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w realizacji inwentaryzacji przyrodniczych lub monitoringu przyrodniczego wykonywanego w oparciu o metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • doświadczenie w realizacji projektu finansowanego z zewnętrznych środków krajowych lub unijnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w wymaganym obszarze).
 • Kopia prawa jazdy.
 • Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
  Sekretariat pok. 912
  lub przesłać na ww. adres z dopiskiem na kopercie - ogłoszenie nr 42586

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacje o Projekcie POIS.02.04.00-00-0191/16 dostępne są pod adresem: http://projekty.gdos.gov.pl/bank-danych-o-projekcie.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas realizacji Projektu, którego planowany termin zakończenia przypada na dzień 31 marca 2021 roku.
W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy pierwszą umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy).
Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.
Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ
w Krakowie w zakładce Praca, jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie nr telefonu
oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 81 52.

Specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna