Specjalista
Nowy Targ
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu;
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów;
praca zgodnie z ustawą o służbie cywilnej;
budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • właściwe i terminowe przygotowywanie projektów dokumentów;
 • planowanie i organizacja nadawania/uchylania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
 • wprowadzanie i bieżąca aktualizacja ewidencji wojskowej w systemie SPIRALA ZINT;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu ćwiczeń i szkoleń organizowanych przez WKU;
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji w WPMiAR;
 • opracowanie zestawień, sprawozdań i meldunków dotyczących postępowania reklamacyjnego oraz nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
 • realizacja zadań dotyczących reklamowania z urzędu i na wniosek przez zakłady pracy i instytucje.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Znajomość ustaw: ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji rządowej
<br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu, os. Bór 10, 34-400 Nowy Targ.https://wkunowytarg.wp.mil.pl/

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Planowane zatrudnienie od 03.08.2020 r.
Konkurs będzie się składał z trzech etapów:
1. Test wiedzy z zakresu ww. ustaw.
2. Test praktyczny z obsługi Pakietu Microsoft Office.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.
Specjalista
Nowy Targ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna