Specjalista
Koszalin
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacji wspierania edukacji, analiz i strategii oraz awansu zawodowego
Delegatura Kuratorium Oświaty w Koszalinie

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu jak i poza siedzibą urzędu; praca przy komputerze.
Urząd jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie zestawień, analiz, opinii, informacji i innych materiałów wynikających z zadań Wydziału Wpierania Edukacji, Analiz i Strategii, szczególnie związanych z wynikami edukacyjnymi szkół i wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży na terenie objętym nadzorem Delegatury w Koszalinie;
 • rejestrowanie wycieczek zagranicznych;
 • realizowanie zadań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności obsługa dokumentacji w celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
 • sporządzanie pism dotyczących udziału przedstawicieli Kuratorium Oświaty w pracach komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów publicznych szkół/placówek na terenie objętym nadzorem Delegatury w Koszalinie;
 • obsługa dokumentacji związanej z zatrudnianiem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami bez wymaganych kwalifikacji pedagogicznych;
 • prowadzenie procedur wydawania opinii w sprawie likwidacji, przekształceń i połączeń szkół i placówek oraz wydawania opinii w sprawie sieci szkół na terenie objętym nadzorem Delegatury w Koszalinie;
 • organizowanie wydarzeń i realizowanie zadań zlecanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Zachodniopomorskiego, MEN oraz inne ministerstwa;
 • planowanie i organizowanie zadań dotyczących organizacji i przebiegu konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;
 • redagowanie pism urzędowych, podziękowań, zaproszeń, listów gratulacyjnych itp. kierowanych do urzędów i instytucji współpracujących z Kuratorium Oświaty;
 • obsługa dokumentacji w zakresie czynności podejmowanych przez dyrektorów szkół i organy prowadzące w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenie pedagogiczne
 • znajomość procesu dydaktycznego wychowawczego i opiekuńczego;
 • biegła obsługa komputera (World, Excel);
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętności komunikacyjne;
 • znajomość prawa oświatowego i ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, samodzielność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 400,00 zł brutto.
Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty należy składać wyłącznie w zaklejonej kopercie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna