Specjalista
Olsztyn
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administracyjno - gospodarczych i zamówień publicznych
w Wydziale Organizacyjno - Finansowym

Warunki pracy

Siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy administracyjno - biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wewnętrznymi, w tym koordynowanie procedur przetargowych, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza, sporządzanie wymaganej ustawowo dokumentacji i sprawozdawczości, sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych.
 • Opracowywanie planu zamówień publicznych oraz planu postępowań o udzieleniu zamówień dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz dokonywanie ich aktualizacji.
 • Prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych oraz rejestru zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych.
 • Koordynowanie zadań administracyjno-gospodarczych zapewniających właściwe funkcjonowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, w tym ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w niezbędny sprzęt, urządzenia techniczne i meble oraz dokonywanie zakupów w powyższym zakresie.
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu spraw w zakresie inwestycji w obiektach Regionalnej Dyrekcji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy Kodeks cywilny w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych w zakresie zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - Microsoft Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie i drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.

Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Po wyznaczonym terminie oferty można również odbierać osobiście.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się na naszej stronie BIP.

Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych i zamówień publicznych”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 53-72-114.

Specjalista

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna