Specjalista
Wrocław
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zamówień publicznych, ewidencji majątku i zaopatrzenia
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca siedząca.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze, brak podjazdów,
- narzędzia pracy - komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie przepisów i procedur wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych oraz zapewnienie ich prawidłowego stosowania w ramach przepisów powszechnie obowiązujących;
 • przygotowywanie, prowadzenie, koordynowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie w/w postępowań w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
 • bieżące wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu poprzez pomoc w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie sporządzania wniosków, projektów dokumentów oraz wszelkiego innego wsparcia dotyczącego udzielania zamówień publicznych;
 • kierowanie do publikacji ogłoszeń wymaganych procedurą o udzielanie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych, modyfikacja oraz monitorowanie wykonania;
 • kontakty z Urzędem Zamówień Publicznych i wykonawcami w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • prowadzenie i kontrola spraw dotyczących gospodarki majątkowej w komórkach organizacyjnych Urzędu, całokształt prac związanych z ewidencją majątku;
 • uczestnictwo w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu;
 • prowadzenie dyspozycji taborem samochodowym, statkami, urządzeniami, nadzór i kontrola nad eksploatacją pojazdów, prowadzenie ich dokumentacji, a także całości spraw związanych z ubezpieczeniami, stanem technicznym oraz zbyciem pojazdów;
 • prowadzenie gospodarki materiałowej w Urzędzie, w tym likwidacja zbędnego majątku;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pełnionych obowiązków;
 • prowadzenie gospodarki materiałowej w Urzędzie, w tym likwidacja zbędnego majątku;
 • organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie powierzonych obowiązków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych;
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych;
 • mile widziane co najmniej 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • preferowane wyższe wykształcenie na kierunkach prawo, administracja, ekonomia;
 • doświadczenie w pracy w obszarze inwentaryzacji, ewidencji środków trwałych;
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), ustawy o służbie cywilnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
  ul. Podwale 62
  50-010 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna