Specjalista
Nowe Miasto Lubawskie
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Zespole Administracyjno - Gospodarczym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Warunki pracy

praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, wyjazdy słuzbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej
 • zabezpieczenie dla potrzeb jednostki materiałów pędnych, płynów, smarów oraz bieżące prowadzenie ewidencji w tym zakresie
 • organizowanie bieżących napraw pojazdów służbowych
 • gospodarowanie sprzętem kwaterunkowym
 • terminowe przyjmowanie na stan oraz brakowanie sprzętu będącego w dyspozycji jednostki
 • nadzór nad pracownikami obsługi
 • prowadzenie postępowań szkodowych
 • realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem logistycznym jednostki na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej świadczeń osobistych i rzeczowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów resortowych
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim
  ul. Grunwaldzka 6
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (56) 47 44 225;
• zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
• lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczona zostanie na stronie BIP KPP w Nowym Mieście Lubawskim;
• metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna;
• wynagrodzenie według mnożnika 1,1241 kwoty bazowej + dodatek za wysługę lat;
• dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą ( liczy się data stempla pocztowego)
• dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
• wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie BIP KPP w Nowym Mieście Lubawskim;
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Nowe Miasto Lubawskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna