Specjalista
Malbork
Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw finansowych
Zespół Wspomagający

Warunki pracy

konieczność poruszania się po budynku, udostępniony podjazd, praca przy komputerze, wyjazdy służbowe, drzwi odpowiedniej szerokości, brak wind,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania należności f-szom i pracownikom Komendy określonych przez dysponenta środków budżetowych;
 • • prowadzenie obrotu gotówkowego oraz obsługi kasowej Komendy,
 • • wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach f-szy i pracowników Komendy,
 • • prowadzenie gospodarki mandatowej w Komendzie,
 • • sporządzanie raportów kasowych,
 • • prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z pobytem osób zatrzymanych w PDOZ,
 • • prowadzeni ewidencji sprzętu kwaterunkowego Komendy,
 • • obsługa kancelaryjno-biurowa Zespołu,
 • archiwizowanie dokumentacji ostatecznie załatwionej i brakowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 7 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do krajowych informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ Poufne”,
 • • biegła obsługa komputera (znajomość podstawowych programów),
 • • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Malborku, 82-200 Malbork ul. De Gaulle'a 3,

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
kontakt telefoniczny 55 270--28-26, proponowane wynagrodzenie max. 2 650,- zł brutto + posiadana wysługa lat pracy. Oferty nie spełniające kryteriów niezbędnych nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty niezakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Malbork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna