Specjalista
Gdańsk
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw asystent ds.Inspekcji Państwa Portu (PSC)
w Inspektoracie Państwa Portu (PSC)

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe wyjazdy służbowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w przeprowadzeniu inspekcji statków obcych bander, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, tekstem Memorandum Paryskiego oraz Dyrektywą UE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez Państwo Portu, dla których inspekcja ma charakter obowiązkowy, tzn. o profilu inspekcyjnym P I (PRIORYTET I)
 • uczestniczy w przeprowadzaniu inspekcji statków obcych bander o priorytecie inspekcyjnym P II (PRIORYTET II) zdefiniowanym w tekście Memorandum Paryskiego oraz w Dyrektywie UE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez Państwo Portu
 • uczestniczy w Programie Szkolenia i Oceny Kompetencji Inspektorów PSC: szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym odbywa praktykę w Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi (FSC)
 • uczestniczy w przeprowadzaniu obowiązkowych inspekcji statków pasażerskich typu ro-ro, podnoszących obce bandery i zawijających regularnie do polskich portów, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE o regularnych inspekcjach promów oraz przeprowadzanie inspekcji statków obcych bander, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE o zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz Decyzji UE dotyczącej pobierania próbek paliwa i raportowania
 • uczestniczy w sporządzaniu raportów z przeprowadzonych inspekcji w systemie THETIS, zgodnie z wymaganiami stosownych aktów prawnych, Konwencji międzynarodowych i Dyrektyw UE
 • zapoznaje się ze sposobami monitorowania ruchu statków obcych bander w porcie przy pomocy wszelkich dostępnych systemów komputerowych (THETIS, SafeSeaNet, MARSIES, SWIBŻ, strony internetowe: Urzędu Morskiego w Gdyni, stacji pilotów, zarządów portów i inne) oraz informacji otrzymywanych z kapitanatów portów
 • uczestniczy w wymianie informacji, zgodnie z wymaganiami Ustawy o bezpieczeństwie morskim i Dyrektyw UE z instytucjami krajowymi (Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, kapitanaty portów, Straż Graniczna, Służba Celna, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny) oraz instytucjami zagranicznymi (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Sekretariat Memorandum Paryskiego, organy PSC państw sygnatariuszy Memorandum Paryskiego) w zakresie statutowej działalności Inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe morskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w charakterze oficera na statkach morskich, inspektora bandery lub asystenta inspekcji państwa portu, z tym że przynajmniej dwa lata pracy w charakterze oficera na statkach morskich
 • dyplom starszego oficera mechanika lub drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • wiedza w zakresie uregulowanym przez konwencje i kody IMO , a także dyrektywy UE, dotycząca zagadnień bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego, oraz ochrony żeglugi i portów
 • wiedza w zakresie uregulowanym przez polskie akty prawne dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego, oraz ochrony żeglugi i portów
 • umiejętność oceny zagrożeń związanych z uchybieniami wykrytymi w trakcie inspekcji na podstawie doświadczenia nabytego podczas praktyki morskiej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego jako inspektor inspekcji państwa bandery i przeprowadzanie inspekcje statków lub nadzorowanie działalności uznanych organizacji, lub jako asystent inspektora inspekcji państwa portu i uczestniczenie w inspekcjach statków obcych bander przeprowadzanych przez inspektorów inspekcji państwa portu.
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną żeglugi i portów morskich oraz umiejętność ich zastosowania w zakresie objętym inspekcją
 • biegła znajomość języka angielskiego (C1 wg ESOKJ)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
- Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
- aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4 408,96 zł
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 36 20 lub 58 355 31 71

Specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna