Specjalista
Ostrołęka
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw informatyki
w Delegaturze WIOŚ w Ostrołęce

Warunki pracy

Wysiłek fizyczny związany z relokacją sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i podłączonych do nich urządzeń peryferyjnych, modernizacją sieci komputerowych.
Kontakt z firmami zewnętrznymi.
Praca biurowa przy monitorze ekranowym. Praca pod presją czasu. Kontakty z pracownikami w innych działach. Konieczność poruszania się po terenie Delegatury.
Siedziba inspektoratu nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje czynności lokalnego administratora domeny w MS Windows Server 2008 w części dotyczącej użytkowników delegatury, w ramach przydzielonych uprawnień, oraz administruje i wykonuje obsługę techniczną sieci LAN/WAN, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego WIOŚ w obrębie delegatury.
 • Administruje i wykonuje obsługę techniczną sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na stanowiskach pracy w celu zapewnienia zdolności realizacji zadań wspomaganych informatycznie przez pracowników delegatury.
 • Diagnozuje uszkodzenia i awarie urządzeń teleinformatycznych, podejmuje działania mające na celu ich usunięcie.
 • Pełni funkcję lokalnego Administratora Systemów Informatycznych (ASI) delegatury, odpowiadającego za wdrożenie i stosowanie bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie obejmującym techniczne zabezpieczanie systemów informatycznych przed atakami wirusów komputerowych, atakami sieciowymi, zagrożeniami ze strony użytkowników komputerów itp., w celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności działania i rozwoju systemu teleinformatycznego WIOŚ w obrębie delegatury.
 • Archiwizuje istotne dane gromadzone na sprzęcie komputerowym na stanowiskach pracy w celu zapewnienia ich dostępności i gotowości do użycia w przypadku utraty danych źródłowych.
 • Określa, bilansuje i uzgadnia z Kierownikiem Delegatury potrzeby delegatury w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania delegatury w zakresie dotyczącym wykorzystywania systemu teleinformatycznego WIOŚ w obrębie delegatury (przekazuje te dane do Naczelnika Wydziału Informatyki)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu informatyka, elektronika, telekomunikacja, automatyka lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania stacjami roboczymi/usługami sieciowymi oraz ograniczonego administrowania domeną w ms windows server 2008
 • wiedza techniczna z zakresu informatyki, elektroniki i elektrotechniki, w tym dobra znajomość urządzeń komputerowych, oraz zagadnień pracy w sieciach komputerowych
 • umiejętność instalowania i konfigurowania stacji roboczych i drukarek, oraz ich urządzeń peryferyjnych, w tym także w środowisku domenowym MS Windows Server 2008
 • dobra znajomość oprogramowania biurowego klasy MS Office
 • umiejętność diagnostyki, oraz eliminowania wadliwości działania sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • komunikatywność oraz umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i ich poprawnego wyrażania na piśmie w poprawnej polszczyźnie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzania Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasady etyki korpusu służby cywilnej
 • język angielski komunikatywny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • uprawnienia SEP do 1 kV
 • umiejętność administrowania domeną w MS Windows Server 2008
 • odporność na stres i samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie SEP do 1 kV

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Procedura naboru składa się z kilku etapów.
I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.
Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.
Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku gdy II i III etap naboru odbywa się tego samego dnia, listy osób zakwalifikowanych do III etapu nie zamieszcza się.
Wymagane dokumenty ( CV - życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem:

https://bip.wios.warszawa.pl/bip/praca-w-wios/wzory-dokumentow-i-oswi/470,Wzory-oswiadczen.html


Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach procedury naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Przewidywane wynagrodzenie na wymienionym stanowisku wynosi 1.000,00 zł brutto (w skład wynagrodzenia wchodzi płaca zasadnicza oraz dodatek za wysługę lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (29) 760-03-22.

Specjalista

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna