Specjalista
Łódź
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zamówień publicznych
w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca stacjonarna, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na I piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie zadań w zakresie prowadzenia postępowań w przypadkach, gdy nie jest wymagane powołanie Komisji Przetargowej w celu zapewnienia KWP w Łodzi i jednostkom jej podległym niezbędnych dostaw/usług, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Koordynowanie przygotowywania procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami wewnętrznie obowiązującymi w celu zawarcia umów z dostawcami/wykonawcami.
 • Kontrolowanie pod względem finansowym wykonania wszystkich umów oraz formalne nadzorowanie przestrzegania procedur przetargowych w Wydziale Inwestycji i Remontów, w tym prowadzenie kart postępowań z wyłączenia w celu dokumentowania i kontrolowania ponoszonych wyadatków w poszczególnych grupach asortymentowych.
 • Sporządzanie planów zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie rejestrów: "zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi" oraz "postępowań z wyłączenia ze stosowania ustawy" w celu zapewnienia kompletnego wykazu dostaw i usług, dokonywanych w trybie zamówień publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sprawach związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań przetargowych i nieprzetargowych
 • Przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • Biegła znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Umiejętność stosowania przepisów prawnych.
 • Obsługa komputera w zakresie pakietu Office (w szczególnośći Word, Excel).
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole oraz odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 66549"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,6212 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3 294,21 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
Specjalista
Łódź
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna