Specjalista
Międzychód
Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi kancelaryjno-organizacyjnej sekretariatu Komendanta oraz obsługi Archiwum
Zespół Wspomagający

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa przy komputerze,
- 8 godzinna,
- jednozmianowa,
- w siedzibie urzędu na I piętrze,
- stanowisko pracy wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy - komputer, drukarkę,
- oświetlenie naturalne oraz sztuczne,
- wejście główne do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko na obszarze parteru, brak windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu Komendanta.
 • Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej (dzienniki podawcze, dzienniki korespondencji sekretariatu, rejestry korespondencji wychodzącej, rejestry dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, rejestr delegacji, rejestr wydawanych kart zbliżeniowych, zeszyt przyjść interesantów, dzienniki przepisów MSWiA, KGP, KWP i KPP, rejestr odpraw).
 • Prowadzenie i nadzorowanie Archiwum (Składnicy Akt) Komendy. Sporządzanie spisów akt dokumentacji przekazanej do Archiwum i protokołów brakowania oraz prowadzenie i nadzorowanie rejestrów spisów akt. Prowadzenie ewidencji akt udostępnianych, rejestrów akt brakowanych BC i rejestrów akt brakowania B i BE.
 • Opracowywanie projektów decyzji wydawanych przez Komendanta w celu wsparcia w bieżącej pracy Komendanta i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań określonych w obowiązujących przepisach resortowych.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie postępowań wyjaśniających oraz dyscyplinarnych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń na zakup i posiadanie broni oraz realizowanie zadań związanych z wydawaniem pozwoleń na broń sportową i pneumatyczną. Prowadzenie rejestrów wydawanych pozwoleń na broń.
 • Prowadzenie zbiorów bibliotecznych będących na stanie Komendy.
 • Realizowanie spraw ogólno-organizacyjnych zleconych przez Kierownictwo Komendy. Obsługiwanie uroczystości oraz sporządzanie protokołów z narad, opracowywanie pism okolicznościowych w imieniu Komendanta.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność, rzetelność i terminowość
 • znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych - wiedza w zakresie przepisów pracy kancelaryjnej, przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów Kodeksu pracy, Ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o Policji (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej, w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • samodzielność w wyszukiwaniu i zdobywaniu informacji
 • prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 - ze zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KPP w Międzychodzie → zakładka „Nabór do Służby Cywilnej”-nabór na wolne stanowiska w SC - dokumenty do pobrania)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- wynagrodzenie wg mnożnika kwoty bazowej 1,3000 (2.492,02 zł brutto + dodatek za wysługę lat),
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 748 8325 oraz 95 748 8210,
- w liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia,
- prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
- zakwalifikowani kandydaci zaproszeni zostaną do siedziby komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,
- metody / techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
- wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie BIP KIPP w Międzychodzie pod numerem ogłoszenia.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Międzychód

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna