Specjalista
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Obsługi Finansowej i Wydatków Rzeczowych
w Sekcji Wydatków Rzeczowych w Wydziale Finansów

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca administracyjno biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
- współpraca z pracownikami KWP z siedzibą w Radomiu oraz komend miejskich i powiatowych Policji,
- współpraca z kontrahentami zewnętrznymi.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie kontroli formalno - rachunkowej rachunków biegłych sądowych, rzeczoznawców i tłumaczy przysięgłych w zakresie środków budżetowych oraz pozabudżetowych i UE
 • Rozliczanie delegacji służbowych i szkolnych w zakresie środków budżetowych i UE oraz zaliczek pobranych na delegacje
 • Sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym rachunków, faktur dotyczących funduszu okolicznościowego i reprezentacyjnego w zakresie środków budżetowych oraz pozabudżetowych
 • Prowadzenie szkoleń i opracowywanie pism instruktażowo- organizacyjnych dla podległych jednostek oraz Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu dotyczących realizacji wydatków z zakresu opracowywania rachunków biegłych oraz rozliczania delegacji
 • Koordynowanie zadań i udzielanie merytorycznego wsparcia pracownikom komórek finansowych KPP/KMP w zakresie opracowywania rachunków biegłych oraz rozliczania delegacji
 • Sporządzanie analiz i zestawień wydatków za ekspertyzy i opinie biegłych, wydatków dotyczących delegacji służbowych i szkolnych
 • Prowadzenie, ewidencjonowanie i naliczanie podatku dochodowego od okazań, rachunków biegłych, wystawianie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek
 • Rozliczanie rachunków świadków i okazań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy,
<br>zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej; Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego opinii biegłych, tłumaczy przysięgłych, należności świadków, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego podróży służbowych pracowników policji, Rozporządzenia MSWiA dotyczącego podróży służbowych policjantów
 • Umiejętność obsługi pakietów biurowych MS Office
 • Umiejętność: interpretacji przepisów, komunikowania się, współpracy i pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, analizy lub syntezy, rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 – go Listopada 37/59, 26-600 Radom
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 44161”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18

Specjalista

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna