Specjalista

Dodano: 13.01.2020
Specjalista
Rzeszów
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw szkód w środowisku
w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa,
praca przy monitorze ekranowym,
krajowe wyjazdy służbowe
kontakt z klientem zewnętrznym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, w tym: przygotowywanie projektów postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, prowadzenie procedury administracyjnej o nałożenie obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych;
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem planu remediacji oraz nakładaniem na władającego powierzchnią ziemi lub innego sprawcę obowiązku przeprowadzenia remediacji na podstawie ustalonego planu remediacji;
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi obejmujących przeprowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi; opracowywanie projektów planu remediacji; przeprowadzanie remediacji oraz spraw związanych z przeprowadzaniem działań naprawczych;
 • prowadzenie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałujący na środowisko na terenach zamkniętych obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń emisyjnych na terenach zamkniętych;
 • współudział w uzgadnianiu warunków realizacji przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przed wydaniem innych rozstrzygnięć wymagających takich uzgodnień;
 • współudział w opiniowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego oraz polityk, strategii lub programów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska lub/i inżynierii środowiska lub/i biologii lub/i geologii lub/i geografii lub prawa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej,
 • obszerna wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony wód, geologii, ochrony przyrody,
 • umiejętność zarządzanie zasobami
 • asertywność,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • rzetelność i terminowość, organizacja pracy własnej, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. Piłsudskiego 38,
  35-001 Rzeszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nabór na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Pracownikom oferujemy:
umowa o pracę
•dodatek stażowy od 5 do 20%
•dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
•system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne)
•indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów podyplomowych)
•pakiet świadczeń socjalnych np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
•możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
•dogodna lokalizacja
•stojaki na rowery,
•miłą atmosferę pracy.
Za datę złożenia dokumentów uznaje się termin złożenia w kancelarii RDOŚ
Dokumenty w języku obcym, szczególnie dotyczące doświadczenia zawodowego należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę)
Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy – test, rozmowy kwalifikacyjnej.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44