Specjalista
Złotów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kwatermistrzowskich
sekcja kwatermistrzowska, techniki i łączności

Warunki pracy

• praca administracyjno- biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od. 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki (na potrzeby urzędu możliwość wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w art. 97 Ustawy o służbie cywilnej),
• możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw, załatwianie spraw poza jednostką organizacyjną,
• częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
• stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne,
• narzędzia i materiały pracy- komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe,
• stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku,
• toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy- konieczność poruszania się po budynku, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie i zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów, pomieszczeń, pojazdów i sprzętu ratowniczego KP PSP w Złotowie, a także planowanie i realizacja dostaw i remontów w tym zakresie,
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków materiałowo-technicznych i wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenia osobistego,
 • planowanie potrzeb i realizacja zadań w zakresie wyposażenia kwaterunkowego, odzieży ochronnej i wyekwipowania osobistego oraz środków czystości,
 • przygotowanie dokumentów i zestawień dot. obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej, ilościowej oraz środków trwałych majątku w użytkowaniu KP PSP oraz KW PSP
 • wnioskowanie o likwidację zbędnych rzeczowych składników majątku
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych KP
 • dokonywanie zakupów i zapewnienie dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług, uwzględniając procedury wynikające z ustawy „Prawo zamówień publicznych”
 • nadzór nad stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych w trakcie zakupów dokonywanych przez Komendę Powiatową oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
 • przyjmowanie i wydawanie materiałów gospodarczych i technicznych, sortów mundurowych, środków wyekwipowania osobistego i innych materiałów i sprzętu podległego magazynowaniu oraz wykonywanie czynności związanych z gospodarką magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z JRG priorytetów w tym zakresie,
 • wnioskowanie oraz rozliczanie dotacji finansowych dla jednostek OSP powiatu złotowskiego
 • udział w odprawach służbowych, instruktażach, szkoleniach doskonalących wewnątrz wydziałowych, referowanie, w czasie w/w form wymiany informacji, tematów zleconych do referowania przez Komendanta
 • realizacja zadań z planów pracy i sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu działania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • wykształcenie: wyższe administracja lub logistyka lub zamówienia publiczne
 • znajomość przepisów z zakresu zamowień publicznych
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych (dobra znajomośc MS Office)
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, sprawność działania, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność i kultura osobista
 • ukończenie kursu w tematyce zamówień publicznych
 • umiejętność weryfikacji dokumentów pod względem formalno- rachunkowym,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • ogólna znajomość ustawy o PSP, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o służbie cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie
  ul. Domańskiego 48a
  77-400 Złotów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proces naboru składa się z II etapów:
- etap I weryfikacja dokumentów - 21.07.2020r.
- etap II rozmowa kwalifikacyjna - 23.07.2020r.
- wynik końcowy naboru zostanie opublikowany w dniu 24.07.2020r. do godziny 15:30.
Wszelkie informacje dotyczące naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy: www.zlotow.psp.wlkp.pl (w zakładce "Praca w PSP"), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Komendzie (tablica ogłoszeń przy sekretariacie Komendy) i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie: www.zlotow.psp.wlkp.pl.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z opisem „Oferta pracy w służbie cywilnej – imię i nazwisko” w sekretariacie Komendy w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 lub listownie do dnia 17 lipca 2020r.
O złożeniu dokumentów w terminie decyduje: data dostarczenia dokumentów do sekretariatu Komendy.
Oferty złożone po terminie lub które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu, wyklucza się z dalszej procedury naboru.
Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywane zatrudnienie: sierpień 2020.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,5 = 3.047,94 brutto + dodatek za wysługę lat (od 5% do 20%)
Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: 47 77 19 903
Specjalista
Złotów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna