Specjalista
Lubań
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw techniczno-administracyjnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz praca terenowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie kancelarii ogólnej,
 • - zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
 • - przygotowywanie informacji, ocen i analiz oraz sprawozdań do instytucji nadrzędnych i innych urzędów,
 • - prowadzenie inspekcji i kontroli obiektów budowlanych w trakcie realizacji w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • - współudział w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych,
 • - współudział w przygotowaniu decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • - kontrola uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • - znajomość przepisów prawa budowlanego, administracyjnego
 • - prawo jazdy kategorii B do prowadzenia samochodu służbowego
 • - umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • kopie świadectwa potwierdzającego wykształcenie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu
  ul. Mickiewicza 2, 59-800 Luba n ,
  pok. 43

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kserokopia dowodu osobistego, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
List motywacyjny, życiorys  - CV - oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.pinbluban.bip.net.pl
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 646 43 42.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Specjalista

Lubań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna