Specjalista
Szczecin
Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie.

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 1 piętrze, możliwy wjazd windą.
Kontakty z urzędami, praca poza siedzibą urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inspirowanie działań w zakresie realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego.
 • Prowadzenie systematycznego nadzoru nad właściwym oznakowaniem prowadzonych robót drogowych na terenie miasta Szczecin.
 • Występowanie z wnioskami do zarządców dróg i organów zarządzających ruchem w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach zagrożonych powstawaniem wypadków drogowych.
 • Opiniowanie stałych i czasowych projektów zmian organizacji ruchu oraz wniosków o zajęcie dróg w sposób szczególny.
 • Dokonywanie lustracji oznakowania dróg wspólnie z przedstawicielami organu zarządzającego ruchem na terenie miasta.
 • Wykonywanie zadań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach bieżących działań wydziału.
 • Udział w spotkaniach dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem i organizacją ruchu drogowego na terenie miasta Szczecin.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z inżynierią ruchu drogowego.
 • Znajomość Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. Z 2018r. poz. 2068 ze.zm.) - art 8
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.z 2017 poz.784).
 • Znajomość Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 454).
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z ze zm.).
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) - Rozdział 1-9.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.).
 • Znajomość ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1900 ze zm.).
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających 6 miesięczne doświadczenie w obszarze związanym z inżynierią ruchu drogowego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydana przez organy Policji, ABW lub SKW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Przypominamy o konieczności własnoręcznego podpisywania listu motywacyjnego i oświadczeń.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Szczecinie przed upływem tego terminu.
Proponowane wynagrodzenia zasadnicze dla zatrudnionej osoby: 3050,81 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 91-82-13-195 lub 91-82-13-183.

Specjalista

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna