Specjalista
Białystok
Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw do spraw obsługi sekretarsko - biurowej
w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7.30 do godziny 15.30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko usytuowane na trzecim piętrze budynku. Do budynku prowadzą schody, jest też winda dla osób niepełnosprawnych, którą można dostać się do wejścia głównego. Wewnątrz budynku jest winda. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - rejestruje korespondencję będącą w obiegu w celu zapewnienia właściwej realizacji zasad pracy kancelaryjno- biurowej,
 • - wpisuje sprawy ostatecznie zakończone w przeznaczonych do tego dziennikach w celu zapewnienia porządku związanego z obiegiem dokumentacji,
 • - gromadzi i aktualizuje przepisy prawne wpływające do wydziału w celu umożliwienia bieżącego zapoznawania z nimi wskazanych funkcjonariuszy i pracowników,
 • - przygotowuje do archiwizacji dokumentację własną oraz wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Wydziału w celu zapewnienia porządku związanego z obiegiem dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów regulujących pracę kancelaryjno – biurową, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty niekompletne, otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Listy motywacyjne oraz wszystkie oświadczenia muszą być podpisane.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Imienne listy kandydatów/kandydatek, zakwalifikowanych na test pisemny (I etap naboru), ze wskazanymi terminami zgłoszenia się na test pisemny zostaną zamieszczone na stronie internetowej KMP w Białymstoku, w BIP, w zakładce "wolne stanowiska pracy w SC". Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa. Przewidywana wysokość mnożnika służącego do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1,1738 to jest 2250,10 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (85) 670 33 12 lub (85) 670 26 61.

Specjalista

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna