Specjalista

Dodano: 02.01.2020
Specjalista
Wrocław
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw inwestycji
Pion Nadzoru nad Żeglugą, Drogami Wodnymi i Inspekcji Technicznych

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca w terenie: przy oględzinach akwenów i ich otoczenia,
- wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze, winda,
- narzędzia pracy - komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca w terenie - akweny wodne i ich otoczenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie planów, projektów dotyczących rozwoju dróg wodnych,
 • wydawanie opinii lokalizacyjnych dotyczących przedsięwzięć na akwenach,
 • opiniowanie dokumentacji budowlanej prowadzonych inwestycji, remontów, modernizacji inwestycji,
 • opiniowanie dokumentacji dotyczącej utrzymania dróg wodnych,
 • udział w opracowywaniu dokumentów inwestycyjnych wydawanych przez inne organizacje bądź organy,
 • uzgadnianie dokumentów dotyczących kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • ustalenie na wniosek podziału kosztów dla zakładu, który otrzymał pozwolenie na regulację wód w związku z rozbudową lub przebudową urządzeń wodnych,
 • realizacja obowiązków nałozonych ustawą Prawo wodne, w tym udział jako strona w postępowania w sprawach pozwoleń wodnoprawnych,
 • udział w komitetach, komisjach, spotkaniach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, inżynieria wodna, melioracje, prawo, administracja)
 • znajomość przepisów Ustawy o żegludze śródlądowej i jej aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne i jej aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i jej aktów wykonawczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • język niemiecki - w stopniu komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU
  UL. PODWALE 62
  50- WROCŁAW

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane dokumenty, tj. życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu naboru.