Specjalista
Przemyśl
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw analizy, metodologii i autor badania
w Ośrodku Badań Transgranicznych – Dział Metodologii i Zintegrowanych Badań w zakresie Podróży

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w siedzibie Oddziału w Przemyślu
• Praca przy komputerze
• Wykonywanie zadań pod presją czasu
• Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału w Przemyślu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
• Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind
• Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie analiz ekonometrycznych z wykorzystaniem matematycznych metod estymacji
 • Współpraca przy koordynowaniu działań w zakresie przygotowania badań statystycznych w gospodarstwach domowych w zakresie podróży, a także z urzędami statystycznymi
 • Opracowywanie założeń do systemów informatycznych służących do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i opracowywania danych wynikowych z badań statystycznych w zakresie podróży
 • Współpraca przy przygotowaniu rocznych danych oraz raportu jakości dla EUROSTAT-u
 • Naliczanie tablic kontrolnych i wynikowych z badania w gospodarstwach domowych
 • Analiza i ocena wyników uzyskanych z badań z zakresu podróży

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe matematyczne
 • Rzetelność
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Kreatywność
 • Umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka europejskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia badań statystycznych
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach kryzysowych
 • Terminowość

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Rzeszowie
  ul. Jana III Sobieskiego 10
  35 – 959 Rzeszów
  z dopiskiem „Oferta pracy nr 1/2019 SC”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305

Specjalista

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna