Specjalista
Bielsk Podlaski
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw łączności i informatyki
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Pracownik wykonuje zarówno czynności o charakterze dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu, jak również czynności w pozycji siedzącej np. przygotowywanie wniosków o nadanie uprawnień, wniosków na zakup materiałów, instalowanie oprogramowania, jak i stojącej np. naprawa urządzeń i ich przegląd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące utrzymywanie i naprawa sprzętu komputerowego
 • administrowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
 • administrowanie systemami Windows, Linux, Unix
 • instalowanie nowych oprogramowań i aktualizacji
 • montaż, demontaż i naprawa radiostacji przewoźnych, bazowych i noszonych
 • nadzór nad działaniem sieci telefonicznej
 • drobne naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych oraz nadzór nad sprawnym działaniem systemów zasilania bezprzewodowego
 • pomoc użytkownikom sieci i oprogramowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe informatyczne, elektroniczne lub elektrotechniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki, elektroniki lub elektrotechniki
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne - uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 KV

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
  ul. Kopernika 7
  17-100 Bielsk Podlaski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2100,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 831 03 33.

Specjalista

Bielsk Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna