Specjalista
Koszalin
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw pobierania próbek i wykonywania badań biologicznych
w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Szczecinie, Pracownia w Koszalinie

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie urzędu,
- wyjazdy służbowe,
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w budynku brak windy, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
- stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie próbek i wykonywanie analiz biologicznych
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań,
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym,
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań
 • Opracowywanie koniecznych instrukcji badawczych i technicznych
 • Przygotowywanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi
 • Uczestnictwo w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium w danym obszarze,
<br>
 • Znajomość Prawa ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość biologicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych,
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Umiejętność prawidłowej interpretacji metodyk badawczych
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe biologiczne
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Umiejętność pływania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. "B"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Specjalista

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna