Specjalista
Kraków
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych
w Wydziale Technologii -Laboratorium Drogowe Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych GDDKiA Oddziału w Krakowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności, związana jest z wyjazdami służbowymi;
- praca odbywa się w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, wymagająca wysiłku fizycznego w związku z pobieraniem prób,
-obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
-praca w biurze i w terenie (teren działania Oddziału),
- horyzont czasowy planowania – do 1 miesiąca,
- kontakt kilka razy w tygodniu z Nadzorem w celu ustalenia miejsca i zakresu badań,
- praca wymagająca umiejętności posługiwania się skomplikowaną aparaturą badawczą oraz myślenia analitycznego,
- praca wymagająca odpowiedzialności i sumienności, dobrej organizacji pracy, dokładności, rzetelności i umiejętności współpracy z zespołem.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych pracy,
-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
-praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych,
-podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • analiza wyników przeprowadzonych badań lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • monitoring terminowości prowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • analiza i sprawdzanie pod względem merytorycznym dostarczonych recept na mieszanki mineralno-asfaltowe,
 • pobieranie w terenie, transport i przygotowywanie prób w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • współpraca z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • kontrola ilości i stanu odczynników i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • kompletowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem realizowanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa,
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte
i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze
na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
- dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Informacja o metodach naboru:
1. etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
2. etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
3. etap III – rozmowy kwalifikacyjne
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : ustalony mnożnik kwoty bazowej maksymalnie do 2,26.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 417-21-44 lub (12) 417-21-55

Specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna